SOTS' samarbeid med partnere.


REFERAT fra møte i referansegruppen for petroleumsteknisk fagskole


Dato: 2/6 - 2010
Sted: SOTS rom 417
Til stede: Annette Aune (Weatherford), Roar Sletta og Jarle Tednes (Schlumberger Drlg. & Measurement), Erland Jørgensen (Aker Well Service) og Bård Inge Thun (SOTS).

Tema 1: Videregående opplæring. Avdelingsleder Ronny Ellingsen presenterte seg og ga en kort oppsummering av skolens samarbeidsbehov med bransjen knyttet til videregående opplæring. Det ble fra selskapene kommentert at det kunne være en ide at elevene etter endt utplassering laget og fremførte en presentasjon om sine forventninger til og utbyttet av utplasseringen.

Tema 2: Ny fagskoleordning. Bård Inge gikk gjennom bl.a. fagskoleloven, utdanningsystemet, nasjonale styrer og råd, nasjonal standard, planverk, kvalifikasjonsrammeverk og NOKUTs roller. Fagskolerelaterte forkortinger og begrepsapparat ligger her: Planverket er under revisjon der innholdet i de tradisjonelle fagene vil bli innordnet i større enheter (moduler). De planene som fortsatt gjelder, ligger under lenken http://sots.no/fagskoletilbud/petroleum/opplaeringsplaner

Tema 3: Avtaleformuleringene. Alle tre avtalene har en form for tidsbegrensing som blir opphevet av formuleringen: "Avtalen forlenges automatisk hvis den ikke blir sagt opp av en av partene. Det var enighet om at til-datoen kan fjernes ved fremtidig fornyelse eller nye avtaleinngåelser. Alle avtalene bør dekke både studenter (fagskolen) og elever (videregående). Det var videre enighet om at avtalene som foreligger bare løper videre foreløpig. Frem til neste møte i referansegruppa går alle partnerne gjennom avtaleteksten, også med tanke på hvilken enhet/segment av selskapene som mest hensiktsmessig skal være avtalepart.


Tema 4: Om fagskolen. Skoleslaget er ukjent for samfunn og arbeidsliv, likeledes begrepet fagtekniker. Dette er kanskje hovedårsaken til at stillingsannonser ikke omtaler dette. Det er ting som tyder på at fagskoleingeniør kan bli en fremtidig tittel. Skolens fordypning maskinteknikk kan med fordel, i større grad enn i dag, eksponeres mot selskapene parallelt med petroleum. Selskapene må gjøres kjent med skolens ordning med hovedprosjekter og kan bidra med oppgaveinnhold og sensur. Skolen må her være initiativtaker.


Tema 5: Om referansegruppen. Gruppen vil årlig kalles sammen i mai/juni som et trinn i skolens kvaitetssikring av tilbudene. Selskapene mente at en med fordel kunne innkalle gruppen oftere mellom de årlige, programmerte møtene.


Tema 6: Skjemaet "Næringslivets evaluering av utdanningstilbudet" ble utdelt og utfylt.